top of page

Praktische Info

 

Op zoek naar praktische info zoals de schooluren, de opvang, de schoolbus, de maaltijden, … We zetten het hier allemaal even op een rijtje

 

Onze informatie brochure

Het schoolreglement

Praktische info
Lestijden

 

In de lagere school wordt er per week gedurende 28 lestijden les gegeven. De verdeling van de Leergebieden (vakken) ziet er als volgt uit:

Schooluren

 

De school is open van 7u.30 tot 18u, ’s woendags tot 12u45. De lessen beginnen ’s ochtends om 8u.40 en ’s middags om 13u20. De kleuters eindigen om 15u.20. De lagere school eindigt om 15u.45 omwille van de facultatieve lessen Frans vanaf het derde studiejaar. Op woensdag eindigen de lessen om 12u.15 en op vrijdag voor iedereen om 15u.20.

Alle kinderen moeten op tijd in de klas zijn en alle lessen volgen! Dit is in het belang van het kind, van de klasgenoten en van het lesverloop. Dit is tevens een vorm van zelfrespect en respect naar de school en de leerkrachten toe.

Leergebieden

 

Nederlands

Onderzoek heeft uitgewezen dat de algemene slaagkansen van kinderen op school, en zeker later in het sociale leven, sterk afhangen van taalvaardigheid.
De klemtoon ligt op taalgebruik in concrete en voor de leerlingen herkenbare situaties. Kennis over taal is belangrijk, maar staat vooral ten dienste van het gebruik.
In het luister-, lees-, schrijf- en spreekonderwijs wordt veel aandacht geschonken aan strategieën en werkvormen. Er is een gezonde verdeling van de verhalende en informatieve teksten.

Wiskunde

Het wiskundeonderwijs is sterk gericht op ‘basisvaardigheden’. Deze vaardigheden moeten flexibel kunnen worden toegepast in realistische situaties en de leerlingen moeten problemen actief kunnen oplossen. Dit geldt voor de vier domeinen: getallenkennis, bewerkingen, meten en meetkunde.

Wereldoriëntatie
Dit leergebied is inhoudelijk merkelijk uitgebreid. Naast ‘tijd’, ‘ruimte’ en ‘natuur’, komen drie nieuwe domeinen aan bod: technologie, mens en maatschappij. Verkeersopvoeding wordt binnen het OVSG-leerplan als een afzonderlijk domein behandeld.
In het domein ‘natuur’ wordt veel aandacht besteed aan milieu-educatie en gezondheidsopvoeding.
“Leren leren” en “sociale vaardigheden” zijn vaardigheden waaraan steeds meer aandacht besteed wordt omdat zij van zeer groot belang zijn in het latere leven.
Deze verschuivingen en aanvullingen verhogen de studielast van de leerlingen in deze gebieden.

Muzische vorming
Vroeger bestond die uitsluitend uit muzikale en beeldende vorming. Nu krijgen drama, beweging en media steeds meer aandacht. Muzische vorming speelt een belangrijke rol in het ontwikkelingsproces van kinderen.

Lichamelijke opvoeding

 

Binnen de tijd die ons toegemeten is, proberen we de kinderen zoveel mogelijk bewegingservaring bij te brengen.  Zo helpen we hen hun lichaam en geest en sociaal gevoel te ontwikkelen.

De gymkledij voor de lagere school bestaat uit een schoolshirt, een donker blauw sportbroekje en turnpantoffels. Deze kledij wordt op school bewaard in een linnen zakje (voor de verluchting).  Voor elke vakantie wordt het met de kinderen meegegeven om de gymkledij te wassen.

Voor de kleuters is er geen speciale kledij nodig.

Vanaf het 1ste leerjaar gaan de kinderen  één keer per week zwemmen in het zwembad van Overijse.  En dit tot aan de paasvakantie. Na de paasvakantie wordt het zwemmen vervangen door een extra uurtje gym op school.

Omdat het zwembad in 2019 een volledig jaar gesloten is, wordt een aangepast programma voorzien. 

Zorg

 

Elke basisschool beschikt momenteel over een zorgcoördinator.  Deze is het aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders bij leermoeilijkheden.  De zorgcoördinator is de brug tussen directie, leerkrachten, het CLB, externe hulpverleners en ouders van zorgbehoevende kinderen. De zorgcoördinator werkt op school-, klas- en leerlingniveau.

 

Naast een zorgcoördinator is er op onze school ook een logopediste. Dit dankzij de investering van de gemeente. De logopediste werkt met kleine groepen kinderen met specifieke problemen.

SES

 

Het decreet Gelijke OnderwijsKansen (GOK) biedt extra middelen (lees extra lestijden) aan leerlingen die problemen kunnen hebben met hun schoolloopbaan.

 

Daarnaast zijn er ook extra lestijden voor die leerlingen die het moeilijk hebben met het Nederlands. Deze lestijden worden door eenzelfde leerkracht gegeven en komen al onze leerlingen ten goede. We trachten jaarlijks nieuwe werkvormen rond taal uit te werken en door te trekken van de instapklas tot de lagere school.

Maaltijden

 

Er is een eetzaal voor kinderen die ’s middags niet naar huis gaan.

 

Wie ’s morgens het ontbijt miste of een groeihongertje heeft, kan tijdens de speeltijd een hapje eten.  Als tienuurtje eten wij steeds fruit of groente.

 

Elke week krijgen alle kinderen een stuk fruit op school als tienuurtje, gratis aangeboden door de overheid en de gemeente Overijse. In het begin van het schooljaar laten wij weten op welke dag.

Opvang

 

’s Morgens wordt opvang voorzien vanaf 07.30 u. Er is ook naschoolse opvang van 16.00 u tot 18.00 u.

Op woensdagnamiddag gaat de opvang door in Kamp Kwadraat.  Meer info hierover kan u verkrijgen op school of kan u vinden op de website van de gemeente Overijse: www.overijse.be.

Zelfstandig naar huis

 

Leerlingen vanaf het 4de leerjaar krijgen de mogelijkheid om zelfstandig naar huis te gaan. De ouders dienen hiervoor hun schriftelijke toestemming te geven. De leerlingen krijgen dan een pasje dat ze dienen te tonen bij het verlaten van de school.[/acc][acc title=”Schoolbus”]De schoolbus komt uw kind ophalen en terugbrengen op de afgesproken op- en afstapplaats. De leerlingen die met de bus komen staan onder toezicht van hun ouders tot ze opgestapt zijn. Op de terugrit is de begeleider verantwoordelijk tot de kinderen op de afgesproken plaats afgestapt zijn. Elk jaar moet u voor het einde van het schooljaar een formulier indienen en krijgt u een bevestiging van uw aanvraag.

 

Bij hevige sneeuwval bestaat de kans dat de schoolbus niet uitrijdt. U kan deze informatie steeds vinden op de website van de gemeente: www.overijse.be.

Openluchtklassen

 

Onze school organiseert driejaarlijks een geïntegreerde werkweek voor alle kinderen van de lagere school. We trekken op ontdekkingstocht door een specifieke biotoop. Dit is een unieke gebeurtenis voor alle leerlingen afzonderlijk en een meerwaarde in groepsvorming.

Schoolreis

Wanneer er geen openluchtklassen zijn, trekken de leerlingen en de kleuters er in juni een volle dag op uit met de bus. Daarvoor wordt een bijdrage gevraagd aan de ouders.

 
Extra-muros activiteiten

Soms trekt de juf er met de hele klas een dagje op uit (museum in Brussel, Technopolis, milieuboot, ..). We gaan ervan uit dat, zonder tegenbericht van de ouders, het kind mag deelnemen. De ouders hebben wel het recht om te weigeren, maar moeten dit schriftelijk meedelen.

 
Kindje/Idool van de week

Iedere week komt in elke klas een kind in de belangstelling te staan. In de rij mogen ze vooraan staan en bij het verteluurtje zijn ze eregast. Ze vertellen alles over hun hobby’s en hartsvriend(inn)en en verklappen hun lievelingsgerechten. Hun naam wordt vermeld op het bord in de klas. Ze worden sant in eigen land en voelen zich goed op school.

 
Vriendschapsweek

Jaarlijks houden we een vriendschapsweek. Elk jaar opnieuw herhalen we de regels: er wordt op onze school niet gepest!! Daartoe reiken we de nodige middelen aan: bewustwording van pestgedrag, naspelen van een conflictsituatie, feedback van de klasgroep.

Jaarlijkse activiteiten

Eetfestijn

 

Jaarlijks worden ouders, kinderen, oudleerlingen en sympathisanten uitgenodigd op ons eetfestijn. Een gezellig samenzijn met een clown voor de kleinste kinderen, een quiz voor de volwassenen, … De opbrengst van dit feest wordt onder andere gebruikt om de openluchtklassen mee te financieren.

 
Boswandeling en pannenkoeken

 

Op een zaterdag of zondag in oktober trekken we onze wandelschoenen aan en maken we samen een wandeling in het bos. Nadien kan iedereen op school terecht voor lekkere pannenkoeken en een tasje koffie of thee.

 
Show

 

Om de twee schooljaren laten onze kinderen hun acteer- en danstalenten zien in een heuse show. We doen dit in een echte zaal, op een echt podium in De Bosuil.
Na de show kunnen we in De Bosuil nog even napraten bij een lekker glaasje.

Schoolfeest

Elk schooljaar zorgen we ook voor een heus feest op school.  Er zijn dan leuke activiteiten voor en door de kinderen, iets lekkers te eten en te drinken.

Gewoon een gezellige namiddag met ouders, leerlingen en leerkrachten op school.

bottom of page